GMR

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een orgaan waarin afgevaardigden uit alle onder het bestuur ressorterende medezeggenschapsraden, zowel ouders als teamleden zitting hebben. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bespreekt schooloverstijgende zaken die alle scholen van S.K.O. Het Groene Lint aangaan, geeft adviezen aan het bestuur en verleent in voorkomende gevallen instemming. Per school hebben twee personen, een ouder en een personeelslid, zitting in de GMR. Onze school wordt in de GMR vertegenwoordigd door Jolien Maes vanuit het personeel en Eveline Keustermans vanuit de oudergeleding.

 

Vergaderdata 2019-2020

14 januari 2020 / 17 maart 2020 / 14 april 2020 / 19 mei 2020 / 16 juni 2020

Terug

Van Gaverenlaan 10A

5131 CT Alphen Nb

013-5081377

info@nullwillibrordusschool-alphen.nl