GMR

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een orgaan waarin afgevaardigden uit alle onder het bestuur ressorterende medezeggenschapsraden, zowel ouders als teamleden zitting hebben. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bespreekt schooloverstijgende zaken die alle scholen van S.K.O. Het Groene Lint aangaan, geeft adviezen aan het bestuur en verleent in voorkomende gevallen instemming. Per school hebben twee personen, een ouder en een personeelslid, zitting in de GMR. Onze school wordt in de GMR vertegenwoordigd door Neeltje Olieslagers vanuit het personeel en Erik Blokland vanuit de oudergeleding.

 

Terug

Van Gaverenlaan 10A

5131 CT Alphen Nb

013-5081377

info@nullwillibrordusschool-alphen.nl