De organisatie

De organisatie

DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS

In de periode van 8 jaar, die een leerling normaal gesproken op de basisschool doorbrengt, wordt van de school verwacht dat die het kind onderwijs aanbiedt dat aansluit bij zijn ontwikkeling en dat zij de grondslag legt voor aansluitend voortgezet onderwijs.

Doorlopend overleg tussen de leerkrachten van de verschillende groepen binnen de bouw en veelvuldig contact tussen de bouwen onderling geven de garantie dat de kinderen hun schooltijd zo soepel mogelijk doorlopen. Een van onze uitgangspunten daarbij is dat alle kinderen verschillend mogen zijn; dat elk kind zijn/haar eigen specifieke mogelijkheden en behoeften heeft en dat we ernaar streven ons onderwijs optimaal op die mogelijkheden en behoeften af te stemmen.

Onze leerlingen werken binnen het zogenaamde leerstofklassenjaarsysteem. Dat wil zeggen dat ze op basis van hun leeftijd zijn verdeeld over de in totaal 15 groepen  die de 8 leerjaren op de Willibrordusschool beslaan. Voor een aantal groepen geldt dat deze homogeen zijn (één leerjaar per klas). Om onderwijskundige en opvoedkundige redenen is ervoor gekozen de groepen met de leerjaren 1-2 samen te voegen.

Mede als gevolg van wisselende geboortecijfers in het verleden kan het voorkomen dat we een combinatiegroep moeten vormen.

Ieder wordt jaar opnieuw bekeken hoe de leerlingen over de verschillende groepen zullen worden verdeeld.

Wij streven er bij de verdeling van leerlingen en leerkrachten naar om groepen te vormen van tussen de 20 en 30 leerlingen, die les krijgen van één of twee leerkrachten.

 

Het onderwijs

Voor ons als basisschool ligt er een taak om de leerlingen een zo rijk mogelijk aanbod te bieden, en de mogelijkheden die er zijn om dit te verwezenlijken optimaal te benutten. We streven ernaar de leerlingen weerbaarder te maken voor de samenleving waarin we vandaag de dag leven en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen te verhogen. Wij hechten aan een doorgaande lijn in de ontwikkeling van onze leerlingen. Deze lijn wordt gedeeltelijk gevormd door de gehanteerde methoden maar is onder anderen ook terug te vinden in de opbouw van het zelfstandig werken van de leerlingen door de schooljaren heen. Dit zelfstandig werken heeft als voornaamste doel dat de kinderen leren dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen handelen en hun individuele ontwikkeling.

De komende jaren willen we naast kennisoverdracht vooral ook insteken op het ontwikkelen van vaardigheden. Dus naast cognitie ook opbrengstgericht werken aan zaken als sociaal emotionele-, communicatieve- en ICT- vaardigheden.

De gehanteerde methoden, die we bewust kiezen, voldoen aan de kerndoelen die gesteld zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en sluiten aan bij ons onderwijsconcept. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze kinderen proefondervindelijk en praktisch leren door te doen.

Op onze school besteden wij aandacht aan differentiatie en individualisering van het leerstofaanbod in alle groepen. Op deze manier hopen we voldoende aandacht te hebben voor de diverse talenten van kinderen en deze te benutten.

Onderwijs vanuit onze identiteit

De Willibrordusschool is een school met een katholieke identiteit. De hierbij behorende waarden en normen vormen een van de uitgangspunten van ons handelen. Wij zijn van mening dat de godsdienstige opvoeding op de eerste plaats de taak is van de ouders en van de parochie.

Toch draagt onze school aan die godsdienstige opvoeding wel degelijk haar steentje bij. Samen met ouders en parochie verleent de school haar medewerking aan de voorbereiding op de eerste communie (groep 4) en het vormsel (groep 8).

De identiteit van een school wordt echter niet alleen op basis van bestuursvorm of godsdienstige grondslag bepaald. Bij de identiteit van de school gaat het ook om wat wij als team belangrijk vinden. Het gezamenlijk uitdragen van de bij onze school horende kernwaarden geeft richting aan de te maken keuzes, aan de prioriteiten die we stellen en aan de manier waarop we met elkaar omgaan op school.

 

Onderwijsaanbod

Op basis van onze visie hebben wij op de Willibrordusschool een onderwijsaanbod ontwikkeld dat voldoet aan de beschreven kerndoelen. Dit aanbod wordt zo goed mogelijk afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling en door de leerkracht vastgelegd in (groeps)plannen en een groepsoverzicht

Sociaal emotionele ontwikkeling

Op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling vinden wij het zeer belangrijk dat dit gestructureerd en schoolbreed onder de aandacht komt van onze leerlingen en hun ouders. Hiervoor gebruiken we de methode “Kanjertraining”. Doel van de Kanjertraining is het stimuleren van sociaal vaardig gedrag, het vergroten van het welbevinden en het voorkomen of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag. De training wordt schoolbreed ingezet in ons onderwijs met structurele klassikale lessen.

Om deze doelen te bereiken wordt in de training gewerkt aan een viertal zaken:

 1. Kennis: kinderen hebben kennis en inzicht in gedrag en de gevolgen hiervan voor de ander.
 2. Vaardigheden: kinderen hebben meer sociale vaardigheden en vertonen minder meeloopgedrag.
 3. Motivatie: kinderen zijn meer gemotiveerd om zich sociaal te gedragen.
 4. Verantwoordelijkheidsbesef: kinderen zijn zich bewust dat je kunt kiezen hoe je je gedraagt en ervaren hierin meer zelfvertrouwen.

Bovenstaande zaken hebben tot doel een veilige sfeer in de klas en op school te creëren.

Het team is geschoold in de methode Kanjer. Hierdoor kan zij het leerkrachtgedrag optimaal laten aansluiten bij de gewenste aanpak. Ouders zullen middels informatieavonden en nieuwsbrieven op de hoogte worden gehouden.

Om de leerlingen nog beter in hun specifieke behoeften te kunnen voorzien gebruiken wij, het observatie- en signaleringsinstrument ZIEN. Middels dit instrument, dat kan worden gecombineerd met de Kanjertraining, worden de leerkrachten in staat gesteld om het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen en groepen nog beter in kaart te brengen en indien nodig stappen te ondernemen.

Aan het begin van het schooljaar zal standaard extra aandacht worden besteed binnen de klassen aan groepsvorming. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Structureel zijn ook de lessen in groep 7-8. Tijdens deze lessen van een vakdocent krijgen de leerlingen inzicht in hun eigen handelen en handvatten aangeboden ter reflectie en aanpassing van hun gedrag binnen hun omgeving.

Pesten

Ondanks alle goede inzet en bedoelingen komt pesten helaas ook op onze school voor. Los van het feit of pesten wel of niet aan de orde is, wordt dit onderwerp met de kinderen bespreekbaar gemaakt.

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen. De school heeft een protocol ‘omgaan met pesten’, waarvoor we u verwijzen naar de website van onze school (www.willibrordusschool-alphen.nl).

Wanneer pesten ondanks alle inspanningen (in samenwerking met de ouders/verzorgers) toch weer de kop opsteekt dan kan inschakeling van een interne contactpersoon nodig zijn. Deze interne contactpersoon kan het probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en het bevoegd gezag adviseren.

Op onze school zijn twee opgeleide interne contact personen (ICP) aanwezig, te weten Nina van Doll en Sigrid Klaasen. Zij verdiepen zich in de problematiek van machtsmisbruik en pesten d.m.v. cursussen en het lezen van artikelen. Om zichzelf kenbaar te maken naar de kinderen en duidelijk te maken waarvoor precies hun hulp in te schakelen is, zullen zij jaarlijks (begin van het schooljaar) een klassenrondje doen. Er hangen posters in de school met daarop de foto’s van deze contactpersonen, zodat kinderen en ouders de juiste persoon kunnen vinden.

Cultuureducatie

Cultuur is alles wat ons tot mensen maakt en is net als het onderwijs continu in ontwikkeling. Het is daarom van groot belang dat we met deze dynamiek blijvend geconfronteerd worden. Het cultuuronderwijs op de Willibrordusschool omvat verschillende vormen van educatie waarbij cultuur als doel en/of als middel wordt ingezet. De school streeft naar een breed aanbod voor de culturele ontwikkeling van alle leerlingen. Cultuureducatie omvat muziek, dans, beeldende vorming, drama, media en cultureel erfgoed.

In de huidige schoolplanperiode is het noodzakelijk dat de borging van deze activiteiten per leerjaar verder gestalte gaat krijgen. Bij het maken van keuzes voor ons cultuuraanbod wordt rekening gehouden met het feit dat het een doel van de school is om de horizon van de Alphense jeugd te verbreden.

ICT binnen ons onderwijs

Het gebruik van computers in ons onderwijs heeft inmiddels een niet meer weg te denken plaats ingenomen. Dagelijks wordt ICT ingezet om leerlingen in staat te stellen zich optimaal individueel en in eigen tempo te kunnen ontwikkelen. In onze school wordt hiervoor onder andere gebruik gemaakt van:

 • Methodegebonden educatieve software aangevuld met programma’s ter ondersteuning van automatiseringsactiviteiten. Leerlingen oefenen hiermee leerstof op de gebieden van rekenen en taal en wereldoriëntatie
 • Leergangen voor de ontwikkeling van computervaardigheden. Leerlingen ontwikkelen zich bijvoorbeeld aan het werken met tekstverwerkers ten behoeve van werkstukken en met presentatieprogramma’s als ondersteuning op spreekbeurten.
 • Lessen in mediawijsheid. Hieronder vallen activiteiten waarlangs leerlingen op een goede manier gebruik maken van informatie op het internet en andere digitale media. Leerlingen leren hoe informatie op het internet gezocht kan worden en hoe deze tot eigen kennis ontwikkeld kan worden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan waarden en normen bij gebruik van het internet.
 • Digitale schoolborden ter visuele verrijking van instructies en groepsactiviteiten en het gezamenlijk raadplegen van digitale bronnen.

 

Bewegingsonderwijs

Het spreekt vanzelf dat we ook de nodige aandacht besteden aan de lichamelijke ontwikkeling van onze leerlingen. De aangestelde “buurtsportcoaches” verzorgen de lessen bewegingsonderwijs en zodoende zullen op dit gebied onze leerlingen hun vaardigheden en talenten verder kunnen ontwikkelen.

Naast deze aandacht voor de lessen bewegingsonderwijs wordt ook structureel gelet op houding, motoriek, bewegen, enz. Zoveel als mogelijk is worden de kinderen ook op dit gebied op een positieve manier gestimuleerd. In sommige gevallen kan dat leiden tot extra aandacht voor de motorische ontwikkeling in de vorm van Motorische Remedial Teaching (M.R.T.), waarvoor een van onze collega’s bevoegd is.

De wereld oriënterende vakken

Gaandeweg de schoolloopbaan vindt er meer en meer oriëntatie op mens en maatschappij plaats. Dat doen we onder andere tijdens de lessen aardrijkskunde, geschiedenis, natuur/biologie, verkeer enz. Wij zorgen ervoor dat de kinderen Nederland, Europa en de werelddelen leren kennen, hoe de mensen er leven, waarom ze zo leven en hoe ze dat geregeld hebben. Onze leerlingen leren ook over de geschiedenis van ons land en daarbuiten en over de natuur in de omgeving waarin ze leven.

Een vakgebied dat zowel raakvlakken heeft met de wereld oriënterende vakken als de expressieactiviteiten is techniek. In de groepen van de onderbouw worden deze vakken meestal niet afzonderlijk gegeven maar thematisch. Er worden in die groepen onderwerpen behandeld die voor jonge kinderen interessant zijn en aan de hand waarvan kennis, inzicht en vaardigheden op dit gebied kan worden doorontwikkeld.

Ook komen mensen uit de praktijk vertellen over gebruik van techniek in de dagelijkse praktijk, gaan groepen op excursie, worden er voor ieder leerjaar techniekcircuits georganiseerd en vinden er jaarlijks uiteenlopende projecten op school plaats.

Expressieactiviteiten  

Natuurlijk spelen ook de expressieactiviteiten in de ontwikkeling van de kinderen een grote rol. De activiteiten die in onze school op het gebied van de expressie plaatsvinden hebben op de eerste plaats als doel de kinderen de gelegenheid te geven zich creatief te uiten. Dat kan d.m.v. muziek, toneel en bewegen, maar ook in de vorm van tekenen en handvaardigheid. Bij deze laatste activiteiten wordt naast de creatieve kant ook aandacht besteed aan technieken en materiaalgebruik. De eigen creativiteit blijft hierbij wel belangrijk.

Voor de zogenaamde creatieve vakken zijn er op school diverse, voor de leerkracht ondersteunende (methodische) materialen aanwezig met de nodige digitale ondersteuning. Middels onderling gemaakte afspraken wordt ervoor gezorgd dat alle aspecten tijdig en volgens rooster aan bod komen.

Actief burgerschap en sociale integratie

Onder actief burgerschap verstaan we het zelfstandig verantwoordelijkheid (leren) nemen voor gemeenschapsbelangen binnen of buiten de school. Actief burgerschap moedigt leerlingen aan meer verantwoordelijkheid te nemen in hun omgeving. Onze school heeft reeds vele contacten met diverse maatschappelijke organisaties en verenigingen. Aan ons als school de taak dit aanbod aan onze leerlingen, samen met u, verder uit te breiden / vorm te geven.

De ervaring leert, dat leerlingen deze verantwoordelijkheid graag nemen, zeker waar het gaat om activiteiten die aansluiten bij hun eigen interesses. We willen ze leren echt verantwoordelijk te zijn voor hun eigen handelen en hun nabije omgeving.

Jaarlijks organiseren we “goede doelen activiteiten”. Door goede informatieverstrekking hierover wordt betrokkenheid bij de leerlingen aangewakkerd en wordt hun actieve bijdrage gevraagd ter verbetering van de maatschappij waarin zij leven.

Verkeer

Ook het verkeersonderwijs heeft inmiddels een vaste plek binnen het lesprogramma van de Willibrordusschool ingenomen. De school heeft het Brabant Verkeersveiligheids Label (BVL) en organiseert binnen het hiervoor opgestelde activiteitenplan diverse activiteiten voor de verschillende leerjaren.

Overige activiteiten in en buiten de klas

Behalve alles wat hiervoor beschreven is en wat hoort tot het “normale programma” van een school, zijn er op onze school nog een heleboel “extra” activiteiten. Het zijn er eigenlijk teveel om op te noemen, maar hierbij moet gedacht worden aan excursies, theatervoorstellingen, schoolreisjes, schoolkamp, sport- en speldagen, vieringen, projecten, enz. In elke groep wordt het dagelijkse patroon meerdere keren per jaar doorbroken voor een dergelijke activiteit.

Uitgangspunt is steeds dat de activiteiten moeten passen bij de ontwikkeling van onze leerlingen.

De eerste jaren

Bij de leerlingen van de groepen 1-2 (het jonge kind) onderscheiden we o.a. taalactiviteiten, bewegingsactiviteiten, muzikale vorming, expressieactiviteiten en het werken met ontwikkelingsmaterialen.

In deze eerste twee leerjaren van onze school hebben we gekozen voor een natuurlijke en geleidelijke ontwikkeling van de kinderen. Dat wil zeggen dat we deze leerlingen op een positieve manier stimuleren in die ontwikkeling. Zij leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er veel materiaal is waarvan het jonge kind kan leren. Door de leerlingen van de groepen 1-2 de gelegenheid te geven ook daadwerkelijk “het jonge kind” te zijn en hen niet geforceerd dingen te laten doen waar ze nog niet aan toe zijn, geven we hen het gevoel van veiligheid en geborgenheid. Een gevoel dat naar onze mening nodig is voor een optimale ontwikkeling. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we onze jongste leerlingen niet stimuleren en “op het goede spoor zetten”. Integendeel. Ook voor hen zetten we een beredeneerd aanbod uit middels thema’s met bijbehorende activiteiten met behulp van de methode “Kleuterplein”.

Op vrijdagochtend zijn de jongste kleuters (groep 1) vrij en krijgen alleen de oudste kleuters (groep 2) les. Op verschillende manieren wordt tijdens deze lessen onder andere extra aandacht besteed aan de beginnende gecijferd- en geletterdheid, ter voorbereiding op groep 3

Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen)

In hun periode bij de groepen 1-2 hebben de kinderen zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen en zijn ze zover gekomen dat een start gemaakt kan worden met het methodisch aanleren van basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Die start maken we, zoveel mogelijk, gezamenlijk in groep 3. Maar we doen niet alles met de hele klas tegelijk. Leerlingen werken ook in groepjes en soms individueel, afhankelijk van wat er gedaan moet worden en door welk kind.

Na het aanvankelijke lees-, schrijf- en rekenproces komen vanaf groep 4 de taallessen en het voortgezet lezen. Naast foutloos leren schrijven is er veel meer aandacht dan vroeger voor het leren spreken in het openbaar, het luisteren naar wat anderen precies zeggen en daarop goed antwoorden. We leren onze leerlingen ook hun eigen mening onder woorden te brengen.

Het rekenen van vandaag bestaat naast het maken van sommen steeds meer uit het oplossen van praktische (reken)problemen die de leerlingen in het dagelijks leven tegenkomen.

Na acht jaar Willibrordusschool verwachten wij van “onze kinderen” dat zij, mits dat tot hun mogelijkheden behoort, de kerndoelen, opgesteld door het ministerie van onderwijs, beheersen.

 

Vervanging van leraren / Voorkoming van lesuitval

In de dagelijkse praktijk van het onderwijs hebben we soms te maken met een tekort aan personeel vanwege verzuim en verlof. De meeste problemen doen zich voor bij het tijdelijk vervangen van onderwijzend personeel. Het Groene Lint kiest voor vervangingen waarbij kinderen zoveel als mogelijk “bekende gezichten” zien.

Voor het vervangen van afwezige personeelsleden wordt de volgende procedure gevolgd.

Er wordt in eerste instantie een beroep gedaan op de personeelsleden van Het Groene Lint benoemd in de Vervangingspool. Zijn deze niet beschikbaar, dan kan een beroep gedaan worden op parttime werkende collega’s die bereid zijn extra te werken.

Als er op bovengenoemde manier niet aan vervanging gekomen kan worden ontstaat op school een noodsituatie. Voor deze situaties zal een passende oplossing worden gezocht. Hierbij valt te denken aan:

 • het kortdurend opsplitsen / samenvoegen van groepen
 • het gedurende maximaal een dagdeel per week inzetten van ambulante personeelsleden
 • bij andere HGL-scholen vragen of parttime leraren beschikbaar zijn.
 • inzet van stagiaires/ stagiairs (indien beschikbaar)
 • BSO inschakelen om te kijken of zij in een noodsituatie wat kunnen betekenen

Als de noodsituatie langer dreigt te gaan duren dan twee dagen en er echt geen vervanging mogelijk is, kan besloten worden een groep kinderen een halve of hele dag vrij te geven. De directeur brengt de ouders daar schriftelijk van op de hoogte.

Het vrijaf geven van een groep kinderen kan alleen als alle andere mogelijkheden uitgesloten zijn. Kinderen worden nooit onverwacht naar huis gestuurd.

 

Scholing van de leerkrachten

Naast uitbreiding van expertise met betrekking tot het continu op zoek gaan naar nieuwere en betere manieren van onderwijs en het delen van deze informatie, streven we ook naar het ontwikkelen van specifieke deskundigheid bij teamleden.

Deskundigheidsverwerving op het gebied van gedrag van kinderen (sociaal-emotionele problematiek, het leren leren, omgang met concentratiestoornissen, hoogbegaafdheid etc.), de leerlingenzorg in de breedste zin van het woord, het schoolmanagement en vakinhoudelijke specialistme (o.a. taal, rekenen, ict en techniek) is nodig om de kwaliteit van het team op niveau te houden.

Naast individuele ontwikkelingsbehoeften is er ook een schoolontwikkeling. Voor schoolontwikkeling geldt dat deze voor alle teamleden verplicht is. Deze scholing vindt plaats op studiedagen of – middagen en tijdens vergadertijden.


Terug

Van Gaverenlaan 10A

5131 CT Alphen Nb

013-5081377

info@nullwillibrordusschool-alphen.nl